Sprawy
karne

Prawnik – Gdańsk, Starogard Gdański, Pruszcz GdańskiZ naszych usług prawniczych można skorzystać w sprawach karnych, karno-skarbowych i wykroczeniowych toczących się przed organami ścigania oraz w toku postępowań sądowych. Pomocy prawnej udzielamy podejrzanym o popełnienie przestępstwa, czyli na etapie przed wniesieniem aktu oskarżenia do sądu oraz osobom oskarżonym, czyli na etapie postępowania sądowego zainicjowanego wniesieniem aktu oskarżenia. Pomocy prawnej adwokat z naszej Kancelarii udziela także osobom obwinionym, skazanym i pokrzywdzonym. Oferujemy również możliwość skorzystania z pomocy prawnej już w przy składaniu zeznań w charakterze świadka. Ustanowiony pełnomocnik będzie mógł wówczas uczestniczyć w przesłuchaniu i zadbać o jego prawidłowy przebieg.

Wśród naszych usług oferujemy wsparcie adwokata i zarazem obrońcy dla osób nieletnich wobec, których wszczęto postępowanie przed sądem rodzinny z uwagi na popełnienie czynów karalnych lub przejawianie oznak demoralizacji. Obronę prowadzimy również postępowaniach dyscyplinarnych dotyczących funkcjonariuszy publicznych, w szczególności w sprawach przewinień dyscyplinarnych.

Reprezentujemy interesy skazanych w postępowaniu karnym wykonawczym. Udzielamy pomocy prawnej w uzyskaniu zezwolenia sądu na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności oraz na przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności. Przygotowujemy zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, subsydiarne i prywatne akty oskarżenia. Oferujemy także nasze usługi w zakresie sporządzania pism procesowych, w tym wniosków, zażaleń, apelacji i skarg kasacyjnych.

Dochodzimy należnych odszkodowań za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie i zatrzymanie.
W szczególności prowadzimy sprawy dotyczące:

 • przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
 • przestępstw przeciwko środowisku, przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu,
 • przestępstw przeciwko wolności sumienia i wyznania,
 • przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,
 • przestępstw przeciwko rodzinie i opiece,
 • przestępstw przeciwko czci i nietykalności cielesnej,
 • przestępstw przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
 • przestępstw przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego
 • przestępstw przeciwko wyborom i referendum,
 • przestępstw przeciwko wymiarowi sprawiedliwości,
 • przestępstw przeciwko porządkowi publicznemu,
 • przestępstw przeciwko ochronie informacji, przestępstwa przeciwko mieniu,
 • przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie
  cywilnoprawnym,
 • przestępstw przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,
 • przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów,
 • przestępstw przeciwko zasadom dyscypliny wojskowej,
 • przestępstw przeciwko zasadom pełnienia służby,
 • przestępstw przeciwko mieniu wojskowemu,
 • przestępstw przeciwko obowiązkowi pełnienia służby wojskowej,
 • przestępstw przeciwko wolności,
 • przestępstw przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu.

 

Sprawy karne – adwokat, prawnik, kancelaria prawna, radca prawny – Pruszcz Gdański