Sprawy
administracyjne

Reprezentujemy interesy naszych klientów przed organami administracji rządowej, organami samorządu terytorialnego, w szczególności burmistrzami i prezydentami miast, starostami, ministrami i wojewodami, w tym również wobec państwowych jednostek organizacyjnych, zwłaszcza Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Posiadamy także doświadczenie w prowadzeniu postępowań podatkowych. Adwokat z naszej Kancelarii już w przypadku wystąpienia wezwania na przesłuchanie do urzędu, będzie mógł na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa, wziąć udział w takim przesłuchaniu i udzielić stosownej pomocy prawnej jeszcze przed wydaniem decyzji administracyjnej wobec osoby wezwanej.

Oferujemy również naszą pomoc w przypadku postępowań sądowych toczących się przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Prawnik – Gdańsk, Starogard Gdański, Pruszcz GdańskiKancelaria Prawna zapewnia kompleksową obsługę prawną wszystkich spraw urzędowych aż do ostatecznego prawomocnego ich rozstrzygnięcia. W szczególności gwarantujemy pomoc prawną na etapie prowadzenia sprawy w urzędzie oraz następnie przed organem drugiej instancji, poprzez postępowanie sądowe, zarówno w pierwszej jak i drugiej instancji.

W przypadku, gdy sprawa administracyjna toczy się przewlekle lub też występuje bezczynność organu w jej załatwieniu, Kancelaria oferuje pomoc prawną mającą na celu zrekompensowanie negatywnych następstw powyższego stanu rzeczy, jak również doporowadzenia do podjęcia przez organ czynności niezbędnych do zakończenia sprawy.

Przygotowujemy wnioski w toku toczących się postępowań, jak również po ich zakończeniu. W szczególności przygotowujemy wnioski o dokonanie określonych czynności w trakcie prowadzonych spraw, a także po ich zakończeniu, tj. wnioski o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych, wnioski o wznowienie zakończonego już postępowania administracyjnego. Sporządzamy również zażalenia, odwołania, skargi oraz skargi kasacyjne.

 

Sprawy administracyjne – adwokat, prawnik, kancelaria prawna, radca prawny – Pruszcz Gdański