Sprawy
rodzinne

Oferujemy Państwu naszą pomoc w sprawach dotyczących ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej, ustalenia przez sąd kontaktów z dzieckiem, adopcji, opieki i kurateli,  ustalenia ojcostwa, zaprzeczenia ojcostwa,  ustalenia macierzyństwa, zaprzeczenia macierzyństwa,  uznania dziecka oraz unieważnienia uznania dziecka. Prowadzimy również spory o zasądzenie alimentów, obniżenie alimentów, podwyższenie alimentów oraz o uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

Reprezentujemy także Państwa interesy w sporach dotyczących podziału majątku wspólnego małżonków oraz w sprawach rozwodowych, a także w sprawach o unieważnienie małżeństwa, o separację i o stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.